AYDINLATMA METİNLERİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İşbilir Halı Mobilya ve Ev Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“İşbilir '' veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ İşbilir, siz toptan müşterilerimizden elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. Adres :  Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sokak No: 6 19MAYIS/SAMSUN Telefon :  +90 (362) 511 4700 E-posta : isbilir@isbilir.com.tr Kep Adresi : isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Şirketimizin toptan müşterisi olarak; bu kapsamda mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi, tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması, değerlendirilmesi, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi amacıyla veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi Ad, soyad, Firma Sahibi veya Ortaklarının Ad Soyad Bilgisi, Firma Unvan Bilgisi, Firma Adres Bilgisi, Firma Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik Numarası Bilgisi, Firma (Gerçek Kişi ise) Tc Kimlik No Bilgisi, Firma Yetkilisi Ad-Soyad, Firma Sahibi veya Ortaklara Ait Araç İpotek Sahibi Ad-Soyad Bilgisi, Firma Sahibi veya Ortaklara Ait Gayrimenkul İpotek Sahibi Ad-Soyad Bilgisi, İletişim Verisi Telefon numarası, e-posta adresi, firma yetkilisi telefon numarası, firna fax numarası, firma e-posta adresi, Firma Sahibi veya Ortaklarının Telefon Numarası, Firma Sahibi veya Ortakların Çalıştığı Firma Bilgileri Telefon Numarası İş Deneyimi Verisi Firma Sahibi veya Ortakların Çalıştığı Firma Bilgileri Gerçek Kişi ise Ad-Soyad) Finansal Veri ve Özlük Verisi Firma Sahibi veya Ortaklarının Hisse Bilgisi, Firma Sahibi veya Ortaklara Ait Araç Bilgileri, Firma Sahibi veya Ortakların Kredi/Risk Bilgileri, Firma Sahibi veya Ortakların Teminat/İpotek Verip Veremeyeceği Bilgisi, Firma Sahibi veya Ortakların Maliye ve Sgk Borcu Yoktur Yazısı Bilgisi, Firma Sahibi veya Ortakların DBS Açıp Açmama Bilgisi, Firma Sahibi veya Ortakların Çalıştığı Banka Bilgileri, Kredi Kartı Bilgileri Çek Bilgileri, Müşteri İşlem Verisi Hukuki İşlem Verisi Borç Bilgisi Müşteri İşlem Ürün Teslim Alana Ait Kimlik Bilgileri, Sipariş Numarası, Sipariş Tarihi, Fatura Bilgileri 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, İşbilir tarafından; aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir: Mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, Mal, hizmet, üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi Pazarlama ve analiz çalışmalarının yürütülmesi Tüketici ilgi alanlarının, isteklerinin ve değişen ihtiyaçlarının anlaşılması ve değerlendirilmesi Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi, İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi Tedarik zinciri yönetim süreçlerinin yürütülmesi Siparişlerin teslim edilmesi, ödemelerin takip edilerek tahsilatların gerçekleştirilmesi Tüketici şikâyetlerinin çözümlenmesi Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Faaliyetlerin Şirketimiz prosedürleri ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli denetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerinin planlanması ve icrası, şirketimizin itibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi, Kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası Finansal durumların kontrol edilmesi, ücretlendirme, faturalandırma vb. işlemlerin yönetilmesi Web sitesinin, mevcut ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve / veya yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve marka itibarının iyileştirilmesi Organizasyonların düzenlenmesi, müşterilerin davet edilmesi, organizasyonlara katılımın takip edilmesi, organizasyon için gerekli rezervasyon işlemlerinin yapılması Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi Reklam kampanya promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve açık rıza verilmesi halinde ticari elektronik ileti gönderilmesi Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, önlenmesi, incelenmesi ve ilgili idari veya adli makamlara bildirilmesi 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmalarına aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına aktarılabilmektedir. Özlük ve Kimlik Bilgileriniz; Mali Müşavirimize, muhasebe ve finans faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Şirket personel servis hizmetleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya/kişiye, Yazılım, IT Desteği, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir. Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde siz toptan müşteri açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verilerinizi; Siz toptan müşterilerimizden talep ettiğimiz ve bizimle paylaşmayı bizzat tercih ettiğiniz müşteri bilgi formu veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinler suretiyle, Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, yetkili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; ''Kanunlarda açıkça öngörülmesi'' , ''Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması'' , ''Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması'' , '' ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması'' veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Toptan müşterilerimize ait kişisel veriler; İşbilir Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziki ortamda muhafaza edilen toptan müşterilerimize ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda İşbilir çalışanının erişimi bulunmaktadır. Toptan müşterilerimize ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma sürelerİ Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş akdiniz devam ettiği sürece ve iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıllık süre boyunca fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir. 8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, İşbilir Halı Mobilya ve Ev Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“ İşbilir '' veya “Şirket”) lokasyonlarında kullanılan Güvenlik Kamerası Kapalı Devre Kayıt Sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.  1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ İşbilir, sizlerden elde edilen kişisel veriler bakımından KVKK ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. Adres :  Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sokak No: 6 19MAYIS/SAMSUN Telefon :   +90 (362) 511 4700 E-posta :  isbilir@isbilir.com.tr Kep Adresi : isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Şirket hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini amacıyla, Şirket yerleşkelerinde kapalı devre kamera sistemi (CCTV) ile görsel veri kaydı yapılmakta olup, işitsel veri (Ses ) kaydı yapılmamaktadır. Merkez Hizmet binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, toplantı salonu, kat koridorları, mal kabul alanı, depo bölümü, otopark, asansör içleri, idari ofis bölümü, personelin kullandığı genel alanlar ile misafir genel alanlarında bulunan toplam 13 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte olup kayıtlar 35 gün saklanmaktadır. Manifatura binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, kat koridorları, asansör içleri, toplantı salonları, personelin kullandığı genel alanları, misafir genel alanları, idari ofis bölümü, mal kabul alanında bulunan toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte olup kayıtlar 10 gün saklanmaktadır. Depo binamızda, bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, kat koridorları, asansör içleri, toplantı salonları, idari ofis bölümü, satış bölümü, personelin kullandığı genel alanları ve misafir genel alanlarında bulunan toplam 12 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte olup kayıtlar 138 gün saklanmaktadır. Showroom binamızda; bina ana giriş kapıları, kat koridorları, toplantı salonu, bina genel alanları, personelin kullandığı genel alanları, misafir genel alanları, asansör içleri, idari ofis bölümü, satış bölümü, mal kabul alanı olmak üzere toplamda 5 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte olup kayıtlar 256 gün saklanmaktadır. Mobilya şube binamızda; bina ana giriş kapıları, bina dış cephesi, otopark, kat koridorları, asansör içleri, personelin kullandığı genel alanları, misafir genel alanları olmak üzere toplam 16 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla yalnız görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi güvenlik birimi tarafından denetlenmekte olup kayıtlar 7 gün saklanmaktadır. 2.1 Kamera ile İzleme Faaliyetinin Duyurulması   Şirket tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak, kişisel veri sahibi aydınlatılmaktadır. Şirket genel hususlara ilişkin olarak yaptığı aydınlatmanın kamera ile izleme faaliyetine ilişkin birden fazla yöntem ile bildirimde bulunmaktadır. Böylelikle, kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar verilmesinin engellenmesi, şeffaflığın ve kişisel veri sahibinin aydınlatılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta (tuvaletler, soyunma odaları gibi alanlarda kesinlikle izleme yapılmamakta) ve güvenlik amaçları aşılmamaktadır. İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından Kanun'un 10. Maddesi gereğince izlemenin yapıldığı alanların girişlerine izleme ve kayıt yapılacağına ilişkin bildirim yazısı asılmak sureti ile aydınlatılmaktadır. 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir: Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirketimize ait binaların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, şirketimizde çalışanların, müşterilerin ve demirbaşın güvenliğinin sağlanması ve korunmasına yardımcı olmak ve olası hukuka aykırılıkların tespiti ve delillerinin elde edilmesi, İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, Üretim süreçlerinin yürütülmesi, İç denetim/soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesi. Talep/şikayetlerin takibi, Müşteri ilişkileri yönetimi ve memnuniyeti süreçlerinin yürütülmesi, Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit edilmesi ve korunması, Acil bir duruma cevap verilebilmesi, 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Güvenlik Kameraları vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan: “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRELERİ Kişisel verileriniz, şirketimize ait lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, yukarıda ayrıntılı olarak belirtilen, her binamızda farklılık göstermek üzere 7, 10, 35, 138 ve 256 günlük süreler boyunca dijital ortamda muhafaza edilmektedir. 7. ERİŞİM YETKİSİ VE VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda İşbilir çalışanının erişimi bulunmaktadır. Şirketimiz Güvenlik kamera kayıtlarına ve canlı kamera görüntülerine erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler dijital ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir. Kanun'un 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.  8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.   Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İŞBİLİR HALI MOBİLYA EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. olarak (Bundan sonra kısaca İşbilir Halı” veya “Şirket” olarak anılacaktır) sizlere ait kişisel verilerinizin ve özel bilgilerinizin korunması bizim için değerlidir. Bu nedenle İşbilir Halı ile ilişkili şahıslara ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi hususunda gereken bütün gayret ve özeni gösteriyoruz. Veri Sorumlusu sıfatıyla İşbilir Halı, kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler almakta, KVK Kanunu doğrultusunda, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan şartlarda ve mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde işlemektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır. Tanımlar İşbu aydınlatma metninde geçen; Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”):7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu, İşbilir Halı: Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı No:6  19 Mayıs / SAMSUN adresinde olan şirketi, Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi, Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. 1. HUKUKİ NİTELİK VE KAPSAM 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVK hükümlerine göre İşbilir Halı, “Veri Sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü ile veri sahiplerini veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVK Kanunu’nun 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. Veri Sorumlusu sıfatıyla İşbilir Halı, Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni ile KVKK’ nun 10’uncu maddesi hükmü uyarınca kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda veri sahiplerini bilgilendirmekte ve aydınlatmaktadır. 2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ KVK’nun 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Adres: Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı No:6  19 Mayıs / SAMSUN Telefon: 0362 511 47 00 Fax: 0362 511 24 06 E-posta: isbilir@isbilir.com.tr KEP Adresi: isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr 3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Bilgileriniz Ad-soyad, doğum yılı, cinsiyet, fotoğraf,imza İletişim Bilgileriniz Ev adresi (sadece mahalle ve ilçe bilgisi olarak), irtibat numarası, alternatif irtibat numarası Eğitim, İş ve Profesyonel Yaşama İlişkin Bilgileriniz Mezuniyet bilgisi, askerlik bilgisi, bilgisayar programları bilgisi, alınan ödüller ve başarı bursları, iş tecrübesine ait bilgiler, sürücü/forklift belgesi durum bilgisi (başvurulan departmana göre alınacak), uzmanlık alanları Sağlık Bilgileriniz Başvurulan pozisyonda çalışmaya engel sağlık sorunu olup olmadığı bilgisi Diğer Bilgileriniz Talep edilen aylık ücret bilgisi, fazla mesai yapıp yapamayacağı bilgisi, seyahat engeli olup olmadığı bilgisi, görevi nedeniyle ikamet değiştirip değiştiremeyeceği bilgisi, işe başlayabileceği tarih bilgisi Referans Bilgileriniz (Muvafakat gerekmektedir) Referans adı-soyadı, referans pozisyon/unvan bilgisi, referans telefon numarası 4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Şirket ile aranızda kurulması hedeflenen hukuki ilişki çerçevesinde iş sözleşmesinin kurulması için gerekli olması nedeniyle sizden talep ettiğimiz veya başvurunuz sırasında bizzat ilettiğiniz kişisel verilerinizi, KVK Kanunu’ndaki ilkeler doğrultusunda; Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi, İş görüşmelerinin yürütülmesi ile iletişimin sağlanması, İş görüşmesinin olumsuz sonuçlanması durumunda ilerleyen dönemlerde oluşabilecek uygun pozisyonlar için değerlendirilmesi, Şirketimiz İnsan Kaynakları ve Muhasebe politika ve süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi, Şirket kurumsal işleyişinin sağlanması, Adayların referans kontrolünün yapılabilmesi gibi amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyeceğimizi ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zaman aşımı süreleri kadar muhafaza edeceğimizi belirtmek isteriz. 5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN İLKELERİMİZ İşbilir Halı olarak; Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi, Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı, Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmeyi, İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmeyi ilke edindik. 6. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME YOLLARI Verileriniz, İşbilir Halı’da ancak rızanız ya da Kanuna uygunluk hallerinden birinin varlığı halinde tutulur ve işlenir. 7. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Şirketimizde KVK Kanunu’na uygun olarak toplanan ve işlenen kişisel verileriniz, sadece işin yapılabilmesi amacıyla ve gizlilik sözleşmeleri eşliğinde; İşbilir Halı, kişisel verileri yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarabilecektir. 8. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; KVK Kanunu m. 4, 5 ve 6’ya uygun bir şekilde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu ve kişilik envanteri formu aracılığı ile toplanabilecek, güncellenerek işlenebilecektir. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde de işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 9. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanması ve imhası süreci İşe alım sürecinde toplanan kişisel verileriniz şirketimizce özenle ve gizlilik içinde, işe yatkınlığınızı belirlemek amacıyla işlenecek ve en fazla 2 yıllık süre için, aynı ve benzer iş pozisyonlarında değerlendirilmek üzere elektronik ve fiziki ortamda muhafaza edilecektir. Sadece şirketimiz içinde konu ile yetkili kişiler işe alım amacıyla bağlantılı olmak kaydıyla verilerinize erişebilecektir. Öngörülen sürenin sona ermesiyle beraber, kişisel verileriniz KVKK’nın ilgili hükümleri, “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik” ve şirket politikalarımıza uygun şekilde derhal imha edilecektir. 10. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak şirketimize iletebilirsiniz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İşbilir Halı Mobilya ve Ev Tekstil Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. (“İşbilir” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ “İşbilir” olarak siz çalışanlarımızdan elde edilen kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür. Adres :  Beylik Mahallesi Atatürk Bulvarı Sokak No: 6 19MAYIS/SAMSUN Telefon :  +90 (362) 511 4700 E-posta : isbilir@isbilir.com.tr Kep Adresi : isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ Şirketimiz çalışanı olarak; iş başvuru, işe alım ve takip eden iş süreçlerinde bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir: Kimlik Verisi Ad, soyad, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durum, milliyet, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi olmak üzere TC kimlik kartı bilgileri (Din Bilgisi Hariç), nüfus cüzdanı sureti (Din Bilgisi Kısmı mevcut ise silinmiş olarak), Medeni Durum, SGK Numarası, İmza İletişim Verisi Telefon numarası, alternatif irtibat numarası, açık adres bilgisi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)  Eğitim Verisi Öğrenim Durumu, Mezun Olunan Okul ve Bölüm bilgisi, Katılınan Eğitim ve Kurslar, Bilgisayar Programları Kullanma Yetisi, Alınan Ödüller ve Başarı Bursları İş Deneyimi Verisi İş Tecrübeleriniz (İşyeri Görev/Unvanı-Telefon Numarası- çalışma tarihleriniz-görevi), Referans Bilgisi(Referans Ad-Soyad, İletişim Numarası, Unvan Bilgisi), Sürücü Ehliyet ve Forklift Durum Bilgisi, Sürücü Ehliyet Sınıfı ve Tarihi, Uzmanlık Alanı Bilgisi, Finansal Veri ve Özlük Verisi Finansal ve maaş detayları, Banka Hesap Bilgisi, bordrolar doğrultusunda prim hak edişleri ve prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, asgari geçim indirimi bilgisi, Ücret Hesap Pusulası, SGK Aylık Prim ve Hizmet Bilgileri, SGK İşe giriş-çıkış tarihleri, İşkur Kayıt Belgesi, Talep Edilen Aylık Bilgisi, Aile ve Yakını Verisi Bakmakla yükümlü olunan kişilerin kimlik bilgileri,, Eşin Adı-Soyadı,Tc Kimlik No, İş durumu, gelir durumu, Çocuklarının Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Cinsiyeti, Doğum Tarihi, Anne Baba Adları, Öz, Üvey, Evlat Edinilmiş, Nafakası Sağlanan Çocuk, Anne Babasını Kaybetmiş Torun Bilgisi, Eğitim Durumu, Okul Bilgileri(Kayıt Tarihi, Sınıfı), Yakını Adı, Soyadı ve Telefon Numarası, Sağlık Verisi Sağlık Raporu, Hemogram Testi, Biyokimya Tahlili, Tetanoz Aşısı, EKG, Akciğer Film Raporu, Solunum Fonksiyonu Testi(Pazarlama ve Depo Çalışanları, Şöforler İçin), Kan Grubu, Başvurulan Pozisyonda Çalışmasına Engel Sağlık Sorunu Olup Olmadığı Bilgisi, Hamilelik ve Doğum (Hamilelik ve Doğum İzni Kapsamında) Bilgileri Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi Adli Sicil Kaydı Görsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf, Kamera Kayıtları İzin Verisi İzin Kıdem Baz Tarihi, İzin Kıdem İlave Gün, İzin Grubu, İzne Çıkış/Dönüş Tarihi, İzine çıkış nedeni, Sağlık ve doğum izni bilgileri Diğer Fazla Mesai Yapıp Yapamayacağı Bilgisi, İşe Başlayabileceği Tarih Bilgisi, Seyahat Engeli Olup Olmadığı Bilgisi, Görevi Sebebi İle İkamet Değiştirip Değiştiremeyeceği Bilgisi, İcra Dosyası Bilgisi,Askerlik Durum Bilgisi İşlem Güvenliği IP Adresi, İnternet Giriş-Çıkış Kayıtları 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI Kişisel verileriniz, İşbilir tarafından; iş sözleşmesinin kurulması, iş sözleşmesinin ifası, İş Kanunu-İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirket içinde güvenliğin sağlanması, müşteri sözleşmelerinin ifasından doğan gerekliliklerin yerine getirilmesi, şirketin idaresi, işin yürütülmesi ve şirket politikalarının uygulanması amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlarla sınırlı olmak üzere (“Amaçlar”) işlenebilecektir: İş sözleşmesinin kurulması, Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanların izin onayı, bakiye izinlerin görüntülenmesi, izin düzenlemelerinin yapılması Çalışanların işe giriş işten çıkış işlemlerinin yapılması, Personel özlük dosyasının oluşturulması Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatlerinin Korunması kapsamında Gerektiğinde İlgili Kişilerle (Referans veya Çalışan Yakını) İletişime Geçilmesi Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlaması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi Yetkili kurum ve kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi, Çalışanın maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi Risk Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi, İşlem Güvenliği, Erişim sağladıkları cihazın tanımlanması İlgili bir yasanın gerektirdiğinin iyi niyetine inanıldığında, Hükümet yetkililerinin soruşturma yürütmesi talebi üzerine yasal sorumluluğunun yerine getirilmesi, Dolandırıcılık veya herhangi bir teknik veya güvenlik açıklarını tespit edilebilmesi ve korunabilmesi, Acil bir duruma cevap verilebilmesi, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması, İş kazasının yasal bildirimlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması, İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi İşe giriş muayenesinin yapılması, İşyeri hekiminden sağlık raporu elde edilmesine bağlı süreçlerin yürütülmesi, Rıza vermeniz halinde, tespit edilen sağlık durumunuza göre pozisyon değişikliklerinin yapılması ve bu yolla sağlığınız için uygun olan iş pozisyonlarının sizlere sağlanması, Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen diğer bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi, Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması, SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, karakol bildirimi ile teşvik ve yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması Şirketimizin sair mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini temini kapsamında, kamu kurumlarına bildirim yapılması amacıyla özelliklerinize göre gruplandırmaların yapılması Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi İşyeri güvenliğinin sağlanması Müşteri şikayetlerinde müşterinin haklı/haksız ayrımının yapılması, müşteri memnuniyetinin arttırılması, müşteri ihtiyacının anlaşılması ve müşteri ile ilişkili süreçlerin iyileştirilmesinin sağlanması, Müşteriye hizmet kalitesinin değerlendirilmesi ve çalışanlara eğitim verilmesi, Şirket çalışanlarının performanslarının takibi ve raporlanması, Çalışanlara masraf ödemelerinin yapılması, Çalışanlarla iletişimin sağlanması, Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi, Çalışana araç tedarik edilmesi ve park yeri ayarlanmasının sağlanması, Kartvizit basımının sağlanması, Kargo ve kurye aracılığıyla gelen paketlerin ilgili çalışana iletilmesinin sağlanması, Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması, E-Posta hizmet sağlayıcısına, çalışan verilerinin girilerek çalışanın iş e-postasının oluşturulması, Mesai Takibi yapılması, Kalite kontrolün sağlanması, Bordro işlemlerinin yapılmasının sağlanması Çalışanlara maaş ödemelerinin yapılması Şirketimiz ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; şirketimizin iş süreçlerinin ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, Acil durum listelerinin oluşturulması ve acil durum operasyonlarının yürütülmesi, Acil durum analiz raporlarının oluşturulması, iş kazası muayenelerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirketimiz ile akdettiğiniz sözleşmede yer alan amaçlar doğrultusunda, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Rıza vermeniz halinde, etkinlik yönetimi, kurum içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi, 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmalarına aktarılabilmektedir. Sağlık verileriniz, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimimize aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizden gerekli olanlar; kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına aktarılabilmektedir. Özlük ve Kimlik Bilgileriniz; Mali Müşavirimize, muhasebe ve finans faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi amacıyla aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz; Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Adınız, Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız ve Maaş Bilginiz; Maaş ödemeniz için bankalara aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizden gerekli olanlar Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizden sözleşmenin kurulması için zorunlu olanlarla sınırlı olmak ve gerektiği durumlarda; Kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketleriyle , Telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörleriyle, Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketlerine aktarılabilmektedir. Şirket personel servis hizmetleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya/kişiye, Kartvizit basım işlemleri amacıyla ilgili konuda çalıştığımız firmaya aktarılabilmektedir. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Yazılım, IT Desteği, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerimize ve çözüm ortaklarımıza aktarılabilmektedir. Promosyonlar ve hediye verilebilmesi amacıyla ilgili iş ortaklarımıza ve tedarikçilerimize aktarılabilmektedir. Çalışanımızın açık rızasının bulunması koşuluyla; çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketlere aktarılabilmektedir. Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin üçüncü kişilere aktarımı Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda yapılmakta ve Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli tüm teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Kişisel veri aktarımı; Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde çalışanımızın açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariç olmak kaydı ile) ve kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Aktarım yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler. 5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ Kişisel verilerinizi; Siz çalışanımızdan talep ettiğimiz ve iş başvuru formu veya başvurunuz sırasında bizimle paylaşmayı bizzat tercih ettiğiniz özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinler suretiyle, Şirketimizin size tahsis etmiş olduğu ve kullanmış olduğunuz bilgisayarlar doğrultusunda, Özlük dosyanızın oluşturulması için gerekli evraklar sureti ile; (Örneğin;İş Sözleşmesi, Kimlik Fotokopisi, Ehliyet Fotokopisi, Yerleşim Kağıdı, Adli Sicil Kaydı Kağıdı, Forklift Belgesi, İş Güvenliği Sözleşmesi, SRC 4 Yük ve Eşya Taşıma Belgesi, Hizmet Dökümü, Nüfus Kayıt Örneği, Askerlik Belgesi, Mezuniyet Belgesi, Aile Bildirim Formu, Nakliye Personeli Çalışma Talimatı, Araç Teslim-Tesellüm Tutanağı Kullanım Talimatları vb.) İşyeri binasına yerleştirdiğimiz güvenlik kameraları aracılığıyla, Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için, yetkili kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla bize iletilen hukuki belge ve tebligatlar vasıtasıyla topluyoruz. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; ''Kanunlarda açıkça öngörülmesi'' , ''Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması'' , ''Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması'' , ''Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması'' , '' ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması'' veya açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir. 6. VERİ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Çalışanlarımıza ait kişisel veriler; İşbilir Kişisel Veri Koruma Politika'sında belirtilen idari ve teknik tedbirler doğrultusunda korunmakta ve saklanmaktadır. Fiziki ortamda muhafaza edilen çalışana ait kişisel veriler, üçüncü kişilerin göremeyeceği şekilde dosyalanmakta ve kilitli dolapta saklanmakta fiziki veya dijital ortamda muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda İşbilir çalışanının erişimi bulunmaktadır. Çalışanlarımıza ait kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm personel; gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.  7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİn saklanma sürelerİ Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni'nin 3 Nolu Maddesi'nde belirtilen amaçlar doğrultusunda, iş akdiniz devam ettiği sürece ve iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 (on) yıllık süre boyunca fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir. 8. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN 6698 SAYILI KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz: Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Yukarıda sıralanan, İlgili kanun ve sair mevzuat dahilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi dilekçe ile yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ”in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle  isbilirhalimobilya@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda düzenlenen yöntemlerle şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz, talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca bir ücret öngörülmesi halinde, şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.